Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 

STATUT

 

STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „ AKTYWNI”

 

/tekst jednolity/

 

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Aktywni” zwane dalej „Stowarzyszeniem,” z siedzibą w Doruchowie. Terenem działania Stowarzyszenia  jest Rzeczpospolita Polska.

§ 2

Stowarzyszenie powołuje się  na czas  nieokreślony.  Posiada osobowość prawną, działając na mocy ustawy z dnia 7 kwietna 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach / Dz. U. Nr 20 poz 104  z późn. zm./, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r O działalności pożytku publicznego  i wolontariacie /Dz.U.Nr 96, poz 873 z późn. zm./ oraz  niniejszego statutu. 

 

§ 3

1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania, a ponadto może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji  o podobnych celach.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej     połowy członków.   

 

§ 4

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

§ 5

Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

ROZDZIAŁ  II

 

CELE   I  ŚRODKI   DZIAŁANIA

 

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:                                                                                                                                                         

1. Działalność na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków  do pełnego rozwoju fizycznego i osobowego ludzi niepełnosprawnych i innych osób   wymagających wsparcia oraz umożliwienie im aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, pełnej integracji ze społeczeństwem, a także pomoc ich rodzinom.

2. Cel statutowy pokrywa się z zakresem zadań publicznych określonym w zapisie art.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. O  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. /Dz.U.Nr 96, poz.873  z 2003r./

PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - działalność na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego rozwoju fizycznego i osobowego ludzi niepełnosprawnych i innych osób wymagających wsparcia oraz umożliwienie im aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, pełnej integracji ze społeczeństwem, a także pomoc ich rodzinom.

 

§  7

1. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

a)        Prowadzenie działalności rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej, w tym wyjazdów propagujących aktywny styl życia, i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu    w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności.

b)       Organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych i innych wymagających wsparcia  z uwzględnieniem niezbędnej opieki.

c)        Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, wykładów i seminariów  celem wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności zawodowych.

d)       Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie form indywidualnego wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych i innych wymagających wsparcia szkolenia zawodowego, przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy.

e)        Pozyskiwanie środków poprzez organizacje zbiórek i kwest ulicznych, imprez kulturalnych i sportowych.

f)        Prowadzenie działalności wydawniczej informacyjnej, popularyzatorskiej i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób niepełnosprawnych i innych wymagających wsparcia.

g)       Prowadzenie na zlecenie organów rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych różnorodnych usług, min. w formie placówek i zespołów kompleksowej rehabilitacji czasowego i stałego pobytu, w tym pobytu dziennego i całodobowego, min. w formie prowadzenia :

- Warsztatów  Terapii  Zajęciowej,                                                                                   

- Zakładów  Aktywizacji   Zawodowej,                                                                           

- Ośrodków Wsparcia,                                                                                                      

- Ośrodków Wczesnej Interwencji,                                                                                  

- Świetlic Terapeutycznych,                                                                                             

- oraz innych form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.

h)       Współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, szkołami, organizacjami  społecznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, spółdzielniami i zakładami pracy.

i)         Prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczonej dla zdobywania funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia.

2. Realizacja celów stowarzyszenia odbywa się poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego:

a)      PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Prowadzenie działalności rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej, w tym wyjazdów propagujących aktywny styl życia, i innej wynikającej z idei aktywnego życia  przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności.

b)      PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych i innych wymagających wsparcia z uwzględnieniem niezbędnej opieki.

c)      PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, wykładów i seminariów celem wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności zawodowych.

d)     PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie form indywidualnego wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych i innych wymagających wsparcia szkolenia zawodowego, przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy.

e)      PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Pozyskiwanie środków poprzez organizacje zbiórek i kwest ulicznych, imprez kulturalnych i sportowych.

f)       PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Prowadzenie działalności wydawniczej informacyjnej, popularyzatorskiej i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób niepełnosprawnych i innych wymagających wsparcia.

g)      PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Prowadzenie na zlecenie organów rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych różnorodnych usług, min. w formie placówek i zespołów kompleksowej rehabilitacji czasowego i stałego pobytu, w tym pobytu dziennego i całodobowego, min. w formie prowadzenia :                                                                                                                        

- Warsztatów  Terapii  Zajęciowej,                                                                                   

- Zakładów  Aktywizacji  Zawodowej,                                                                             

- Ośrodków Wsparcia,                                                                                                      

- Ośrodków Wczesnej Interwencji,                                                                                    

- Świetlic Terapeutycznych,                                                                                              

- oraz innych form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.

h)      PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, szkołami, organizacjami społecznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, spółdzielniami i zakładami pracy.

i)        PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczonej dla zdobywania funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia.

 

3. Realizacja celów stowarzyszenia odbywa się poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego:

a)      PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Prowadzenie działalności rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej, w tym wyjazdów propagujących aktywny styl życia, i innej wynikającej z idei aktywnego życia  przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności.

b)      PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych i innych wymagających wsparcia z uwzględnieniem niezbędnej opieki.

c)      PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, wykładów i seminariów celem wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności zawodowych.

d)     PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie form indywidualnego wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych i innych wymagających wsparcia szkolenia zawodowego, przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy.

e)      PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Pozyskiwanie środków poprzez organizacje zbiórek i kwest ulicznych, imprez kulturalnych i sportowych.

f)       PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Prowadzenie działalności wydawniczej informacyjnej, popularyzatorskiej i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób niepełnosprawnych i innych wymagających wsparcia.

g)      PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Prowadzenie na zlecenie organów rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych różnorodnych usług, min. w formie placówek i zespołów kompleksowej rehabilitacji czasowego i stałego pobytu, w tym pobytu dziennego  i całodobowego, min. w formie prowadzenia :    

- Warsztatów  Terapii  Zajęciowej,                                                                                    

- Zakładów  Aktywizacji   Zawodowej,                                                                            

- Ośrodków Wsparcia,                                                                                                       

- Ośrodków Wczesnej Interwencji,                                                                                   

- Świetlic Terapeutycznych,                                                                                               

- oraz innych form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.

h)      PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, szkołami, organizacjami społecznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, spółdzielniami i zakładami pracy.

i)        PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - Prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczonej dla zdobywania funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ   III

 

CZŁONKOWIE  ICH  PRAWA  I  OBOWIĄZKI

 

§  8

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§  9

Stowarzyszenie posiada członków:

a)      zwyczajnych,

b)      honorowych,

c)      wspierających.

§  10

Członkami Zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie, przyjęte przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§ 11

Członkowie  Zwyczajni mają  prawo:

a)      wybierać  i być  wybieranym do  władz  Stowarzyszenia, 

b)      uczestniczyć  w działaniach  Stowarzyszenia,

c)      zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia i domagać  się ich rozpatrzenia.

 

§ 12

Członkowie  Zwyczajni  są  zobowiązani:

a)      chronić  dobrego  imienia    Stowarzyszenia,

b)      przestrzegać  postanowień  Statutu i Uchwał  Stowarzyszenia,

c)      aktywnie uczestniczyć  w  realizacji  celów  statutowych,

d)     systematycznie  opłacać składki  członkowskie.

 

§ 13

Członkostwo Honorowe nadawane jest przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia osobom fizycznym, które wniosły wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

 

§ 14

Członkowie Honorowi i Wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych działaniach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 

§ 15

Członkowie Honorowi są zwolnieni  z opłacania składek członkowskich.

 

§16

Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem Wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji  na podstawie uchwały Zarządu. Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z deklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§17

Członkostwo w  Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

   1. pisemnej rezygnacji złożonej  do  Zarządu  Stowarzyszenia,

   2. wykluczenia przez Zarząd:

       a) z powodu łamania Statutu i nie przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

       b) z powodu nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

       c) z powodu nie płacenia składek za okres 1 roku,

       d) na pisemny wniosek 3 członków Stowarzyszenia.

  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

  4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

  5. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

 

§18

Od  uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia lub skreślenia z listy członków zainteresowanemu  przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

WŁADZE  STOWARZYSZENIA

 

§ 19

Władzami  Stowarzyszenia  są:

a)      Walne  Zgromadzenie  Członków,

b)      Zarząd,

c)      Komisja  Rewizyjna.

 

§ 20

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

 

§ 21

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze dokoptowania, którego dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§ 22

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią  inaczej.

 

§ 23

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu zwyczajnym lub nadzwyczajnym udział biorą:

-         z głosem  stanowczym - członkowie zwyczajni,

-         z  głosem doradczym – członkowie   honorowi, wspierający  i zaproszeni goście.

 

§ 24

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

§ 25

Do zadań i kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie zmian statutu,
 3.  wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdawań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie budżetu,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń  na rzecz Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia Członka Honorowego,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia     lub jego władze,
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady we wszystkich sprawach  niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 26

Walne Zgromadzenie Zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd jeden raz w roku. Zarząd zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia co  najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 

§ 27

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbyć się w każdym czasie i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane: z inicjatywy  Zarządu,  na  wniosek   Komisji  Rewizyjnej, na  wniosek  co  najmniej  1/3 liczby członków  Stowarzyszenia.

 

§ 28

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych,  zwykłą  większością  głosów.

 

§ 29

Zarząd Stowarzyszenia jest władzą wykonawczą i ma obowiązek wykonywania uchwał  Walnego Zgromadzenia oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 

§ 30

1. Zarząd wybierany jest w głosowaniu jawnym. Zarząd Stowarzyszenia składa się z co najmniej 3 osób. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród swojego grona prezesa, sekretarza i skarbnika.

2. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Dopuszcza się łączenie funkcji członka Zarządu ze stanowiskiem kierowniczym w placówce prowadzonej przez Stowarzyszenie. Możliwość ta nie istnieje w stosunku do członków Komisji Rewizyjnej.

 

§ 31

Posiedzenia  Zarządu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.

 

§ 32

 

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążeniu majątku Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 8. przyjmowanie i skreślanie członków.

 

§ 32A

Kierownik placówki prowadzonej przez Stowarzyszenie odpowiada samodzielnie za wykonywanie jej zadań w ramach jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności.  Zarząd nie może władczo ingerować w zadania kierownika placówki określone w jej regulaminie.

 

§ 33

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 

§ 34

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie w  liczbie  3  osób. Spośród siebie wybiera przewodniczącego i sekretarza.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

j)    nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,

k)  nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

l)   mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

§ 35

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie  działalności  Zarządu,
 2. przedkładanie Zarządowi wniosków i zleceń wynikających z kontroli,
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

ROZDZIAŁ V

 

MAJĄTEK  I  FUNDUSZE  STOWARZYSZENIA

 

§ 36

Majątek  Stowarzyszenia  powstaje:

 1. ze składek członkowskich,
 2. z darowizn, spadków i zapisów,
 3. dotacji i ofiarności publicznej
 4. z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

§ 37

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 38

1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje   Zarząd.

2. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw  i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, jest wymagany podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie.

3. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

 

§ 39

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

  

 

ROZDZIAŁ   VI

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 40

Uchwały w sprawie zmiany Statutu o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 41

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

 

§ 42

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.